พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง

ตำบลเกาะหวายเป็นตำบลที่มีประชากรเป็นคนไทยพวนเกือบทั้งตำบล ซึ่งทางวัดฝั่งคลองได้จัดเก็บรวบรวมของใช้ ของเก่าแก่เกี่ยวกับหมู่บ้านไทยพวนไว้ทั้งสิ้น