พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของหมู่บ้านไทยพวน