วัดกุยบุรี

บริเวณหน้าวัดกุยบุรีมีบ่อน้ำทิพย์อยู่บ่อหนึ่ง เมื่อปีใดฝนแล้ง ชาวเมืองกุยบุรี จะไปขุดบ่อน้ำทิพย์ดังกล่าว และหากชุดพบขอนไม้สีดำอยู่ก้นบ่อเมื่อใด ฝนก็จะตกลงมา ความแห้งแล้งก็จะหมดไป