วัดจองคำวัดจองกลาง

ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ สร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2370 โดยช่างช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท มีคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือตัวแทนพระศาสนา ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และพระประธานเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนี ที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว