ถนนดินลูกรังไปยังบริเวณชายทะเล สองข้างทางเป็นป่าที่มีการอนุรักษ์