วัดใหญ่จอมปราสาท

เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง สร้างมาไม่ต่ำกว่า 400-500 ปี วิหารเก่ามีบานประตูไม้สัก ที่แกะสลักลวดลายงดงามวิจิตรพิสดาร แกะสลักลึกไปในเนื้อไม้สัก 4 ชั้น มีความสลับซับซ้อนมาก กรมศิลปากรได้สงวนไว้เป็นโบราณวัตถุของชาติ เมื่อ

พ.ศ.2505