ชายทะเลบ้านวังด้วน

เป็นชายทะเลเชื่อมต่อระหว่างบ้านหว้ากอกับหาดวนากร