อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ

รัชกาลที่ 4 ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรชมจันทรุปราคา ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณได้อย่างถูกต้อง