น้ำตกป่าละอู

มีจำนวน 15 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม น้ำใสสะอาด ป่าไม้อุดมสมบูรณ์