วัดแสงสิริธรรม

เดิมมีชื่อว่า "วัดขวิด" สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2327 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2334 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร บูรณะเมื่อปี พ.ศ.2392 มีลักษณะทรงไทยโบราณเครื่องบนไม้สักหลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ หลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2392 โดยใช้ปูนซีเมนต์ก่ออิฐลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตรเศษ และหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์พระหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 48 ซม. เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย