วัดสระกุดน้ำใส

วัดสระกุดน้ำใส ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลกุดน้ำใส สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2400 ภายในวัดประกอบไปด้วยมณฑป ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง ตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆ เป็นสถานที่ชาวตำบลกุดน้ำใสและบุคคลทั่วไปให้ความเคารพมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4