วัดสว่างโนรา

เป็นสถานที่เคารพนับถือของประชาชน เป็นสถานที่ทางศาสนา มีหอสมุดในการศึกษาหาความรู้ด้วย