วัดคุ้ม

ตั้งอยู่ที่บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา