วัดป่าโนนสวรรค์

เจดีย์ มีประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนา มีรูปจำลองฮีตสิบสองคลองสิบสี่ และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ