โนนธาตุบ้านโพธิ์ชัย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสักการะกราบไหว้ของชาวตำบลโพธิ์ชัย เป็นรูปเจดีย์เก่าแก่ และต่อมาได้ก่อสร้างพระพุทธรูป ฐานกว้าง 3.09 ม. สูง 3.09 ม. ซึ่งทุกปีจะมีงานประเพณีสรงธาตุในวันเพ็ญเดือนหก