วัดจักรวาฬภูมิพินิจ

เป็นโบราณสถาน ที่มีอายุประมาณ 200 ปี มีภาพวาดฝาผนังภายในโบสถ์ที่สวยงาม ด้านในมีพระประธานที่ชาวบ้านอันเชิญมาจาก จังหวัดนครราชสีมา ก่อนสร้างโบสถ์ ซึ่งประชาชนให้ความเคารพ สักกาะเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์