วัดปัจจิม

ตั้งอยู่ที่บ้านดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา