ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

แพริมน้ำอยู่ที่ท่าน้ำวัดแสงสิริธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ผลผลิตจากการเกษตรกรรม