วัดสำโรงเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ 19 บ้านคลองสำโรง หมู่ 13 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีเนื้อที่ตั้งวัด 7 ไร่ วัดสำโรงเหนือสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2300 เดิมมีนามว่า “วัดเกาะแก้วศรีเมือง” ครั้นต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสำโรงเหนือ” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดปากคลองสำโรง” เนื่องจากตั้งอยู่ตรงปากคลองและเหตุที่ได้มีนามว่า “สำโรง” ก็เพราะว่าบริเวณที่ตั้งวัด และหมู่บ้านเดิมมีโรงนาอยู่สามโรง คำว่าสามโรงจึงเพี้ยนเป็นสำโรง