ศาลปู่เจ้าสมิงพราย

“ปู่เจ้าสมิงพลาย” เป็นชื่อของป้อมค่าย ซึ่งรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อสร้าง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระประแดง ศาลปู่เจ้าสมิงพรายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอำเภอพระประแดงและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ