วังเจ๊ก

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีฝายกั้นน้ำ อยู่ที่บ้านห้วยแก้ว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อากาศดี ทิวทัศน์สวยงามในฤดูฝน