ห้วยไส้ไก่

เป็นลำห้วยที่อยู่ในบ้านหน่อม ต.หน่อม มีสะพานข้ามห้วย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ