เขื่อนศรีนครินทร์

เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ที่สวยงาม