ดอยหมื่อกาโด่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างอำเภอขุนยวม กับอำเภอแม่แจ่ม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีบรรยากาศและทิวทัศน์ สวยงาม ระยะทางห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กิโลเมตร