หนองแดง

เป็นแหล่งน้ำซึ่งอุดสมบูรณ์ ไปด้วย สัตว์น้ำนานาชนิด และยังแหล่งน้ำให้แก่ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปีภาย มีต้นล้อมรอบ ร่มเย็น เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อน