เขื่อนศรีนครินทร์

ผู้สนใจจะเยี่ยมชมหรือพักแรมที่เขื่อนศรีนครนิทร์ ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ บ้านพักรับรองเขื่อนศรีนครินทร์ โทร. ๐-๓๔๕๗-๔๐๐๑-๒ ต่อ ๒๔๕๕ โทรสาร ๒๔๕๓ หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี โทร.๐-๒๔๓๖-๐๖๔๖-๘
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ซึ่งทางเขื่อนมี เจ้าหน้าที่บริการ และรักษาความปลอดภัยคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีสิ่ง อำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น บ้านพัก ร้านอาหาร ห้องประชุม และสนามกีฬาต่างๆ ตลอดจนจัดเรือล่องชม อ่างเก็บน้ำไว้บริการด้วย