เขื่อนศรีนครินทร์

โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๕ เครื่อง เครื่องที่ ๑-๓ กำลังผลิต เครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ เครื่องที่ ๔-๕ เป็นเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าระบบสูบกลับ กำลังผลิต เครื่องละ ๑๘๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์