เขื่อนศรีนครินทร์

งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มเมื่อปี ๒๕๑๖ แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร์ มาขนานนามเขื่อน และเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔