เขื่อนศรีนครินทร์

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก ๑๔๐ เมตร สันเขื่อนยาว ๖๑๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ๔๑๙ ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ๑๗,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร