สนามบินแม่ฮ่องสอน

อาคารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และหอบังคับการบิน (Control Tower)