ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

Wanida Thai Rattan

Contact : Akechai Aphiratikorn

Phone : 054 541611, 054 541477, 081 9223397

Fax : 054 630921

e-mail : wanida_rattan@hotmail.com, wanida_rattan@yahoo.com

URL : www.thaitambon.com/wanidarattan

Information

Rattan furnitures.

Brand : Wanida ThaiRattan

Map

OTOP Product